Baždarenje manometara

Etaloniranje MANOMETARA

Akreditovana laboratorija za Etaloniranje

ispitivanje opreme pod pritiskom

Etaloniranje od -1 do 1.000 bara.

Pored prepoznatljivog kvaliteta usluga koje pružamo, naši aduti su kratki rokovi i povoljne cene zbog čega se naša referenc lista neprekidno nastavlja.

Da Vaši zaposleni budu bezbedniji kao i instalacije pod pritiskom.
Izbegnite visoke kazne i odgovornost Vaših službenika.

Kako bi ste znali da li manometri pokazuju ispravno potrebno ih je kao i svu drugu opremu periodično proveravati. Korisnik je taj koji je odgovoran za ispravnost, kao i za ponavljanje etaloniranja manometara u odgovarajućem periodu.

Daćemo Vam nekoliko saveta - preporuka u skladu sa propisima na koji to period je potrebno etalonirati manometre:

Pri uobičajenim uslovima korišćenja, preporučeni period za ponovno etaloniranje je:

 • Manometri sa Bourdonovom cevi, klase > 0.6 2 godine
 • Digitalni manometri > 0.5 % mernog opsega 2 godine
 • Manometri sa Bourdonovom cevi, klase < 0.6 1 godina
 • Digitalni manometri < 0.5% mernog opsega 1 godina

Nezavisno od ovih perioda, manometar treba ponovo etalonirati ako:

 • je bio preopterećen iznad granice definisanom specifikacijom proizvođača
 • njegovo čuvanje, transportovanje i rukovanje nije u skladu sa odgovarajućim upustvima proizvođača
 • je funkcionalnost manometra poremećena i pri radu daje zbunjujuće rezultate
 • su na manometru uočena fizička oštećenja ili je manometar bio u dodiru sa vodom, nekom drugom tečnošću ili sa izvorom toplote.

U skladu sa zahtevima korisnika naših usluga i važećim zakonskim propisima laboratorija je akreditovana za ispitivanje proizvoda prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 kod Akreditacionog tela Srbije –ATS-a

Akreditacijom potvrđujemo našu stručnost (kompetentnost) za ispitivanja:

Osnovno opredeljenje TERMOENERGETIK PLUS d.o.o. je da zadovoljimo korisnika našim uslugama.
Polazeći od toga, jedan od preduslova za kvalitet laboratorijskih usluga je dokazivanje sopstvene kompetentnosti prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 i u tom smislu smo utvrdili sledeće principe politike kvaliteta u LABORATORIJI:

 1. PROFESIONALIZAM
  Osoblje laboratorije je dužno da sprovodi aktivnosti u laboratoriji na utvrđen način, tako da uvek ostvaruje profesionalizam i kvalitet usluga sa kojima će biti korisnik zadovoljan.
 2. ZNANJE
  U laboratoriji se za potrebe korisnika mogu sprovoditi ispitivanja koja su definisana Poslovnikom o kvalitetu i za koje je kompetentnost laboratorije dokazana.
 3. POVERENJE
  Poverenje u sistem kvaliteta laboratorije i rezultate ispitivanja se iskazuje kroz:
  • praćenje zahteva korisnika i normativnih dokumenata sa ciljem da se isti zadovolje, planiranje svih aktivnosti i stalna poboljšanja u procesu rada, stalno unapređenje metoda ispitivanja i podizanje nivoa usluga obezbeđenje poverenja korisnika u kvalitet rada i zaštitu podataka, stalno osposobljavanje osoblja i podsticanje njihovog usavršavanja, stvaranje klime saradnje, poverenja i pripadnosti laboratoriji
  • ostvarivanje medjulaboratorijske saradnje radi potvrdjivanja našeg načina rada i prikupljanja novih znanja.
 4. PRAVILA
  Osoblje laboratorije je dužno da poznaje Politiku kvaliteta, Poslovnik o kvalitetu i dokumente sistema kvaliteta koji iz Poslovnika proizilaze i da ih u svom radu primenjuju. Tehnički rukovodilac mora da poznaje i primenjuje zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025.

Parametri koji su nam neophodni da bi smo Vam uspešno odgovorili na zahtev:

 1. Klasa tačnosti (KL)
 2. Opseg
 3. Vrsta (manometar, manomvakuummtar, vakuummetar)

Dodatne usluge PLUS koje nudimo-terenski rad:

 1. Etalornianje u vašem preduzeću na licu mesta.
 2. Demontaža i montaža manometara.
 3. Transport

Zahtev možete poslati e-mailom